top of page

ПРАВА КОМІТЕТУ

З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ КОМІТЕТ В УСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ МАЄ ПРАВО:

1.    Здійснення цивільного контролю над воєнною організацією і правоохоронними органами держави.
2.    Має право на одержання від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, органів прокуратури, слідства та судових органів інформації, необхідної для реалізації своїх цілей і завдань.
3.    Має право запитувати та отримувати в установленому порядку від органів державної влади, у тому числі від органів військового управління, інших організацій, підприємств і установ, що належать до Воєнної організації держави, правоохоронних та інших органів інформацію, яка не містить державної таємниці, з питань діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронної діяльності.
4.    Має право звертатись до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів своїх членів, громадян або державних чи суспільних інтересів та брати участь у цих справах.
5.    Має право в порядку здійснення контролю направляти своїх спостерігачів для участі у виборах Президента України, народних депутатів Верховної Ради України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів та проведенні загальнодержавних та місцевих референдумів.
6.    Має право проводити громадську експертизу проектів законів, рішень, програм, представляти свої висновки і пропозиції відповідним державним органам для врахування в ході реформування Збройних Сил України, інших складових частин Воєнної організації та правоохоронних органів держави.
7.    Має право брати участь у громадських дискусіях та відкритих парламентських слуханнях з питань реформування і діяльності Збройних Сил України, інших ланок Воєнної організації та правоохоронних органів держави, проблем правового і соціального захисту військовослужбовців, членів їхніх сімей.
8.    Має право знайомитися з умовами служби, життя і побуту військовослужбовців.
9.    Має право через суб'єктів права законодавчої ініціативи виступати із законодавчими ініціативами в галузі військового будівництва, правоохоронної діяльності, соціального захисту військовослужбовців, пенсіонерів та членів їхніх сімей.
10.    Проводить аналіз та пропагує досвід інших країн по боротьбі з організованою злочинністю, корупцією та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
11.    Бере участь в організації науково-практичних конференцій, лекцій, семінарів-практикумів з метою подолання колізій діючого законодавства, що виникають в процесі боротьби з організованою злочинністю та корупцією.
12.    Сприяє законодавчому забезпеченню захисту прав людини і громадянина від корупції та злочинних формувань, розробці пропозицій щодо удосконалення антикорупційних законодавчих та інших нормативно-правових актів.
13.    Надає підтримку у створенні правової основи, організаційних та інших умов для ефективної боротьби з організованою злочинністю.
14.    Надає на громадських засадах науково-методичні, інформаційні, консультаційні послуги членам Комітету та іншим аналогічним організаціям з питань статутної діяльності.
15.    Вносить пропозиції до органів влади та управління.
16.    Надає аналітично-правову допомогу по виявленню, усуненню або нейтралізації негативних соціальних процесів і явищ, що породжують організовану злочинність та корупцію.
17.    Проводить роз'яснювальну роботу серед населення через засоби масової інформації з метою подолання негативних явищ, що породжують організовану злочинність та корупцію.
18.    Бере участь у загальнодержавних і громадських заходах, що сприяють недопущенню втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх осіб.
19.    Співпрацює з правоохоронними органами щодо протидії використання учасниками організованих злочинних угруповань у своїх інтересах об'єднань громадян і засобів масової інформації.
20.    Співпрацює з вищими навчальними та науково-дослідницькими закладами щодо вироблення теоретичних засад удосконалення правових засобів боротьби з організованою злочинністю та корупцією.
21.    Сприяє створенню атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності, ослабленню дії криміногенних факторів.
22.    Бере участь у розробці науково-дослідницьких праць з проблематики боротьби з організованою злочинністю та корупцією, сприяє удосконаленню методів та прийомів взаємодії правоохоронних органів щодо подолання зростання кількості злочинних діянь.

 

bottom of page