top of page

«Комитет по борьбе с коррупцией и нарушением прав граждан» / ABOUT

Україна, м. Дніпрo, вул. Січеславська Набережна, буд. 15-а, офіс 209.

тел.: 066-823-82-47

e-mail: kbkukraine@gmail.com    www.кбк.org

       В нашій державі хабарництво у всіх гілках влади є найбільшою проблемою, яка вимагає невідкладних рішень і конкретних дій. 

      На сьогоднішній день саме громадські організації сприяють створенню умов, які перешкоджають виникненню корупції і захищають законні права людини. 

      Вже протягом шести років активно діє громадська організація «Комітету по боротьбі з корупцією і порушенням прав громадян» для того, щоб люди повірили, що закони писані і для чиновників, а не тільки «простих смертних». 

      Мережа громадських приймалень комітету - це відмінна можливість збору інформації про всі дії або бездіяльність чиновників, які сьогодні відбуваються і з якими необхідно боротися. А також можливість проводити аналіз роботи на місцях і пропагувати досвід інших країн. Це знаходить відображення в газеті комітету «За Вітчизну» і регіональних засобах масової інформації. 

      На сьогоднішній день в Дніпропетровській області працює вже понад 20 громадських приймалень. В кожному районі люди отримають можливість звертатися до нас зі своїми проблемами і питаннями, а ми в свою чергу надамо кваліфіковану, а найголовніше безкоштовну юридичну допомогу. Адже основною метою діяльності організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних і трудових прав населення. 

      До цих пір за межами закону залишаються депутати, судді та керівники країни. Одним словом ті, хто має мішок грошей. Але це зовсім не означає, що на них немає управи. Слід пам'ятати, що корупція процвітатиме доти, доки ми будемо «закривати очі» на подібні речі. Поки ми будемо мовчати - хтось буде жити за наші гроші, відпочивати на островах і відкривати рахунки в Швейцарських банках. 

      «Комітету по боротьбі з корупцією і порушенням прав громадян» є дієвим і могутнім органом із захисту прав громадян України. Одному завжди важко, але РАЗОМ МИ СИЛА І МИ ЗДАТНІ ЗМІНИТИ БАГАТО В ЦІЙ КРАЇНІ!

     In our state bribery is in all branches of government and it’s the biggest problem that requires urgent decisions and actions.

     Today public organizations are contributing to create conditions that prevents the occurrence of corruption and protects the legal rights of citizens.

     For six years the public organization "Committee for combating with corruption and violation of civil rights" has been operating people to believe that laws were written also for the officials and not just for "mere mortals".

     Public reception of the Committee - it's a great opportunity to collect information about official’s acts or omissions wich must be combated. And also it is opportunity to analyze and promote the experience of other countries  which is reflected in the Committee’s newspaper "За Вітчизну" and regional media.

     Today in Dnipropetrovsk region has been running more than 20 public reception. In each area, people have the opportunity to contact us with their problems and questions, and we can provide qualified, and most importantly, free legal aid. The main purpose of the organization is to satisfy and protection of social, economic and human rights.

     Outside the law are deputies, judges and leaders of the country, in a word, those who has a money bag. It should be remembered that corruption will flourish as long as we "turn a blind eye" to such things, as long as we remain silent - someone will live for our money, relax on the islands and open accounts in Swiss banks.

     "Committee for combating with corruption and violation of civil rights " is an effective and powerful authority for protection of the rights of Ukrainians citizens. One person is always hard to fight but together we are FORCE AND WE ARE CAPABLE TO CHANGE A LOT IN THIS COUNTRY!

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ / MAIN ACTIVITIES

1. Створення мережі Комітету по всій Україні.

 

2. Створення мережі «Громадських приймалень Комітету» в кожній області, місті, районі, районі міста.

 

3. Сприяння правоохоронним органам і органам державної влади у боротьбі з корупцією і злочинністю, а також задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих і інших інтересів своїх членів.

 

4. Захист прав громадян в державних і правоохоронних органах.

 

5. Збір інформації про корупцію і порушення законодавства (згідно заяв).

 

6. Ініціювати ухвалення урядом суворого Закону про корупцію, встановити кримінальну відповідальність за корупційні дії у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

7. Добиватися ухвалення реформ по усуненню диспропорції розподілу зарплат і пенсій різних верств населення.

 

8. Притинати будь-які спроби офіційних посадових осіб і засобу масової інформації третирувати переможців Великої Вітчизняної війни і переписувати історію країни.

 

9. Сприяти покращенню юридичної освіти населення України.

 

10.Надати ВГО «Комітет із боротьби з корупцією і порушенням прав громадян» ознайомлюватися із заявами, відносно яких було відмовлено у збудженні кримінальних справ або по яких кримінальні справи були 'закриті.

 

11. Сприяти поверненню в державну власність прибережних зон, земель, підприємств, дитячих садів, оздоровчих таборів і спортивних споруд.

 

12. Вимагає усі незаконно приватизовані підприємства повернути у національну власність.

 

13. Негайно вимагаємо провести люстрацію.

 

14. Доступ до публічної інформації, чиновників і державних діячів. Де вони проживаюсь і що мають у власності.

 

15. Громадські приймальні та члени КБК повинні бути присутні у всіх органах влади від селищної ради до адміністрації презента.

1. Creating reception rooms of the Committee on all territory Ukraine.

 

2. Creating the "Public Reception Committee" in every province, district, city.

 

3. Assistance to law enforcement agencies and government authorities in the fight against corruption and crime, as well as satisfaction and protection of legitimate social, economic, creative and other interests of their members.

 

4. Protecting the rights of citizens in government.

 

5. Gathering information about corruption and violations of the law (for the statements).

 

6. Initiation the adoption of the Law on Corruption, criminalization of corrupt acts of imprisonment with confiscation of property.

 

7. Promote the adoption of reforms to address the imbalance distribution in wages and pensions of different segments of the population.

 

8. Terminate any attempts of officials and mass media disparage the winners of the Great Patriotic War and rewrite history of the region

 

9. Promoting improvement of Legal Education of the Ukrainian population.

 

10. Provision "Committee for combating with corruption and violation of civil rights " to learn the statements which were refused to initiate criminal cases or criminal cases.

 

11. Contribution of returning into state property of coastal zones, land, businesses, kindergartens, health camps and sports facilities.

 

12. The requirement for all illegally privatized companies return to national property.

13. Immediate holding of lustration.

 

14. The requirement to provide the access to public information officials and government officials (place of residence and property rights).

 

15. Public receptions and CCC members must be present in all organs of government administration to the village council presentations

bottom of page